Om Rødbo

Et af tre specialtilbud

Rødbo er et af tre botilbud i Hovedstadsregionen for voksne, der er blevet hjerneskadede. Stedet har eksisterert siden 1969 og lå oprindeligt i Rødovre. I 2006 blev det Rødbo vi kender i dag, indviet i Ballerup i helt nye bygninger, der er specialindrettet til borgere med behov for plads til både kørestol, lift m.m.

En side af Rødbo med terrasser og mosen i baggrunden

Vejen til indflydelse

Beboere og pårørende inddrages gennem vores forskellige råd, så Rødbo i videst mulig omfang tilgodeser beboernes ønsker.

Beboermøder

Hver måned holder husene beboermøder, hvor beboerne drøfter de nære emner, så som madplan, arrangementer, indkøb, indretning af fællesarealer, ferieønsker m.m.

Beboer- og pårørenderåd

Rødbo har også et Beboer- og pårørenderåd, der består af syv beboere eller pårørende, en politisk repræsentant fra Socialudvalget i Ballerup Kommune og to medarbejdere. Herudover deltager forstanderen, stedfortræderen og to suppleanter i møderne.

Rådet mødes 5 gange om året og drøfter økonomi, personalesituation, tilsynsbesøg og især dialogen mellem ledelse, medarbejdere, beboere og pårørende omkring tilbuddets tilrettelæggelse og udvikling.

Det primære formål med rådets arbejde, er at Rødbo bliver ved med at være et godt hjem for beboerne og fortsat udvikler sig positivt.

Personale

En attraktiv arbejdsplads

Rødbo har ansat i alt 65 medarbejdere, der arbejder på alle tider af døgnet.

Vi har en række forskellige faggrupper:

Sosu - assistenter

Sosu - hjælpere

Sygeplejesker

Pædagoger

Sygehjælpere

Rengøringsassistenter

Pedeller

 

Du er altid velkommen til at kontakte os med hensyn til jobsøgning.